NOTÍCIES IMMOBILIÀRIES

Data: 10/12/15

MODIFICACIÓ DEL TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLE ALS ARRENDAMENTS

D’acord amb les modificacions dels tipus de retenció aprovats a la darrera reforma fiscal, i la seva modificació del passat juliol, et recordem que a partir del proper 1 de gener de 2016, el tipus de retenció aplicable als Arrendaments o sotsarrendaments de béns urbans és del 19%.

Data: 27/07/15

NOVETATS FISCALS: NOUS PERCENTATGES DE RETENCIÓ

El passat dissabte passat 11 de juliol es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el RD Llei 9/2015, de 10 de juliol de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’IRPF i altres mesures de caràcter econòmic. En ell es plasma l’avançament de sis mesos en algunes de les mesures de la reforma tributària passada i que havien d’entrar en vigor el proper 1 de gener de 2016.

A continuació detallem algunes de les mesures amb més transcendència en el nostre dia a dia professional.

1.- S’aproven noves escales generals i de l’estalvi aplicables des de l’1 de gener de 2015 en la qual es redueixen al mig punt els marginals corresponents a cadascun dels trams de les mencionades escales.

2.-Es modifica l’escala per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que s’abonin a partir del dia 12 de juliol.

S’estableix que el tipus de retenció o ingrés a compte es regularitzarà d’acord amb l’escala adjunta, si s’escau, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de 12 de juliol, i d’acord amb l’establert en el Reglament de l’IRPF. No obstant això, aquesta regularització podrà realitzar-se, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost, en aquest cas, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a aquesta data es determinarà prenent en consideració l’escala de retenció vigent durant la primera meitat de l’any.

3.- Es modifiquen els següents TIPUS DE RETENCIÓ per al 2015:

– El percentatge de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del treball derivats d’IMPARTIR CURSOS, CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, SEMINARIS I SIMILARS, O DERIVATS DE L’ELABORACIÓ D’OBRES LITERÀRIES, ARTÍSTIQUES O CIENTÍFIQUES satisfets o abonats a partir del dia al 12 de juliol, serà el 15 per cent.

– El percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable als RENDIMENTS PROFESSIONALS que se satisfacin o abonin a partir del dia 12 de juliol, serà el 15 per cent. A partir d’aquesta mateixa data el percentatge reduït de retencions per als supòsits d’inici d’activitat professional serà del 7 %.

– Les retencions aplicables als ARRENDAMENTS I SUBARRENDAMENTS DE BÉNS IMMOBLES URBANS passa a ser, a partir del dia 12 de juliol del 19,5%.

– Els rendiments del CAPITAL MOBILIARI I DETERMINATS GUANYS PATRIMONIALS seran el 20 per cent quan l’obligació de retenir o ingressar a compte hagués nascut amb anterioritat al 12 de juliol. Quan el naixement de l’obligació de retenir o ingressar a compte s’hagués produït a partir d’aquesta data, el percentatge de retenció o ingrés a compte serà el 19,5 per cent.

– S’estableix que des del 12 de juliol el PERCENTATGE DE RETENCIÓ GENERAL PER A l’IMPOST DE SOCIETATS és el 19,5%.

 Data: 13/07/15

 CONSELLS DE SEGURETAT AL SEU DOMICILI I AL GARATGE

Un any més, els Mossos d’Esquadra ens han enviat una carta per informar-nos dels Consells de Seguretat que haurien de tenir en compte per intentar prevenir fets delictius en domicilis i garatges.
Entre la documentació que hem rebut, a continuació li facilitem la que considerem que pot ser del seu interès:

  • Consells de Seguretat als domicilis
  • Consells Seguretat domicilis i garatges
  • Consells de Seguretat per a comerciants

 Data: 8/01/15

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’ALLIBERAMENT DEL DIVIDEND DIGITAL

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha publicat una nota de premsa comunicant que s’amplia, fins al 31 de març de 2015, el termini màxim per a l’alliberament del dividend digital per tal que pugui avançar l’adaptació de les antenes col·lectives sense perdre cap canal de televisió durant el procès.
Esperem que aquesta ampliació de tres mesos sigui suficient perquè els industrials antenistes tinguin el material necessari per enllestir totes les adaptacions pendents de les antenes comunitàries.

Data: 18/12/14

TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLE ALS ARRENDAMENTS I ALS HONORARIS PROFESSIONALS PER A 2015-2016

Com a conseqüència de la finalització del període transitori que es va iniciar l’ any 2011 i l’ entrada en vigor el proper 1 de gener de la Reforma Fiscal aprobada pel Govern, et comuniquem les noves retencions a aplicar a partir de l’ 1 de gener de 2015, així com en el 2016.

 20152016
Rendiments del Capital Immobiliari20%19%
Rendiments d’ Activitats Professionals19%18%

Enllaç notícia: www.cafbl.cat

IMPOST SOBRE ELS ARRENDAMENTS NO SUBJECTES A IVA

A partir del dia 1/1/15 l’IMPOST SOBRE ELS ARRENDAMENTS NO SUBJECTES A IVA passarà a ser del 0,5% en comptes de 0,3% com fins ara.

Data: 15/02/14

IMPOST SOBRE ELS ARRENDAMENTS NO SUBJECTES A IVA, A PARTIR DE L’1 DE FEBRER DE 2014

L’article 123 de la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, modifica el tipus de gravamen del Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) aplicable a Catalunya, a partir del dia 1 de febrer de 2014, per a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA.

Nou tipus aplicable: En concret s’estableix ara un tipus fix (a diferencia de l’anterior normativa que establia un escalat variable) del 0,3% pel 2014 i del 0,5% per 2015 (des de l’1 de gener de 2015).

Base imposable: La base imposable estarà constituïda per la suma total dels arrendaments que s’hagin de pagar durant tot el termini de durada del contracte. Si no constés la durada del contracte es computaran sis anys, sens perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar cas de continuar vigent el contracte passats els sis anys. En els contractes subjectes a prorroga obligatòria es comptarà, com a mínim, tres anys (art. 10.2.e LITP i AJD) Així doncs, si signem un contracte d’arrendament d’habitatge, encara que pactem una durada d’un any, en la mesura que la LAU (llei d’arrendaments urbans) estableix una pròrroga obligatòria de tres anys, s’haurà de computar com si fos de tres anys.

Arrendaments subjectes: Estan subjectes al pagament d’aquest impost els actes de “constitució d’arrendaments” (art. 7.1.B) LITP i AJD), és a dir, de celebració o signatura de contractes d’arrendaments que no estiguin subjectes a IVA, tant si s’han celebrat en document privat com en document públic. Així doncs, els arrendaments d’habitatge, en la mesura que no estan subjectes a IVA, estant subjectes al pagament de l’ITP i AJD.

Pagament i termini: El pagament s’haurà d’efectuar en el termini màxim d’un mes des de la data de celebració del contracte, mitjançant autoliquidació, en el model aprovat per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria tributària.

Subjecte passiu (obligat al pagament): Conforme la normativa el subjecte passiu obligat a pagar l’impost és l’arrendatari (art. 8.f) LITP i AJD). No obstant, és important que els propietaris tinguin en compte, que conforme l’art. 9.1.b) de la LITP i AJD seran subjectes subsidiaris: “b) En la constitución de arrendamientos, el arrendador, si hubiera percibido el primer plazo de renta sin exigir al arrendatario igual justificación”.És per tant important que tots els propietaris en celebrar un contracte d’arrendament exigeixin que l’arrendatari pagui el referit impost o acrediti el referit pagament abans d’un mes des de la data de la signatura, ja que en cas contrari, l’administració podrà reclamar-ho al propietari.

Exemple: Contracte d’arrendament d’habitatge per tres anys, amb una renta mensual de 500..-Euros

Base Imposable ……………………… 18.000.-Euros – ITP i AJD 2014 (0,3%) ……………….. 54.-Euros


Enllaç notícia: http://cambrapropietat.org/web2.0/node/282